Електронско деловодство

Скопје, септември 2007 година

 

Во соработка со „Македонски бизнис системи“ – Скопје и Државниот архив на Република Македонија, во 2007 година е изработен софтвер за електронско деловодство на класифицирани информации.

Проектот е составен од три фази:

  • имплементација на софтверот за електронско деловодство во Централниот регистар на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации;
  • имплементација на софтверот за електронско деловодство во регистрите за класифицирани информации во другите државни органи и
  • мрежно поврзување на Централниот регистар на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и регистрите за класифицирани информации во другите државни органи.

По реализацијата на првата фаза од проектот во октомври 2007 година беа одржани неколку презентации за практичната примена на софтверот за електронско деловодство на класифицирани информации.

Во тек се активности за реализација на втората фаза од проектот.