Интерни акти

  • Правилник за начинот на издавање, раздолжување и употреба на картички за пристап во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации
  • Правилник за видео надзор
  • Правилник за користење на средствата за репрезентација во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации
  • Правилник за користење, управување и одржување на службените возила на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации
  • Правилник за заштита од пожари и експлозии
  • Упатство за контрола на влегување и движење на вработените и посетителите во просториите на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации
  • План за заштита и спасување
  • Процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи