Пристап до информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:


Дирекција за безбедност на класифицирани информации
ул. „Васко Каранѓелески” бр.8 (Касарна „Гоце Делчев“)
1000 Скопје
Република Македонија


Или на e-mail:sloboden.pristap@dbki.gov.mk


Службени лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:


Даниел Тренчов

Сара Трпковска


Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829


Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер


Планови и извештаи за работата на ДБКИАнтикорупциски плановиГодишни извештаи на ДБКИ за слободен пристап до информации од јавен карактер


Листа на информации од јавен карактер со кои располага Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

 

Упатство и препораки за проактивност од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Годишни извештаи за реализирани цели, проекти и други активности во ДБКИ од делокругот на младите

 

Одговори по доставени барања до ДБКИ за слободен пристап до информации од јавен карактер по години

 

2022 година