Одржани семинари во 2007 година

Скопје, декември 2007 година

  • На 1 октомври 2007 година во Скопје се одржа Семинар со овластените лица во министерствата и во другите државни органи и со правни лица за запознавање со измените и дополненувањата на Законот за класифицирани информации.
  • На 10 октомври 2007 година во Скопје се одржа Семинар за административна безбедност на класифицирани информации.
  • На 20 ноември 2007 година во Скопје се одржа Семинар за информатичка безбедност на класифицирани информации.
  • На 21 декември 2007 година во Скопје се одржа Семинар за индустриска безбедност на класифицирани информации.

Презентации