Меѓународни договори

 • Договор меѓу Владата на Република Македонија и Канцеларијата за безбедност на НАТО за заемна заштита и размена на класифицирани информации
 • Спогодба меѓу Република Македонија и Европската унија за безбедносните процедури за размена на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 56/2005)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 10/2006)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 20/2006
 • Спогодба меѓу Република Македонија и Чешката Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 10/2009)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Словачката Република за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 14/2009)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 14/2009)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Естонија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 51/2009)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 131/2009; Објава на Министерството за надворешни работи за влегување во сила на спогодбата во „Службен весник на РМ“, бр. 146/2011)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Полска за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 41/2010)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 77/2010; Објава на Министерството за надворешни работи за влегување во сила на спогодбата во „Службен весник на РМ“, бр. 146/2011)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Француската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“ бр. 143/10; Објава на Министерството за надворешни работи за влегување во сила на спогодбата во „Службен весник на РМ“, бр. 146/2011)
 • Договор меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 154/2012)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 131/2014)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 99/2015)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 159/2014)
 • Спогодба меѓу Македонската влада и Шпанската влада за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“ бр. 90/2015)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“ бр. 168/2016)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“ бр. 191/2016)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Австриската Сојузна Влада за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 208/2018)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Големото Војводство Луксембург за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РСМ“, бр. 104/2019)
 • Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РСМ“ бр. 180/2019)
 • Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за заемна заштита на разменетите класифицирани информации („Службен весник на РСМ“ бр. 152/2021).
 • Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за безбедносните мерки за заштита на класифицирани информации („Службен весник на РСМ“ бр. 90/2022)