Претседател, собрание, влада, министерства, други државни органи и институции

 

Претседател на Република Македонија

http://president.gov.mk

Собрание на Република Македонија

http://www.sobranie.mk

   

Влада на Република Македонија

http://vlada.mk

Министерство за надворешни работи

http://www.mfa.gov.mk

   

Министерство за внатрешни работи

http://www.moi.gov.mk

Министерство за одбрана

http://www.morm.gov.mk

   

Министерство за правда

http://www.pravda.gov.mk

Министерство за здравство

http://www.zdravstvo.gov.mk

   

Министерство за култура

http://www.kultura.gov.mk

Министерство за транспорт и врски

http://mtc.gov.mk

   

Министерство за образование и наука

http://www.mofk.gov.mk

Министерство за финансии

http://www.finance.gov.mk

   

Министерство за економија

http://www.economy.gov.mk

Министерство за локална самоуправа

http://www.mls.gov.mk

   

Министерство за животна средина и
просторно планирање

http://www.moepp.gov.mk

Министерство за труд и социјална политика

http://www.mtsp.gov.mk

   

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство

http://www.mzsv.gov.mk

Министерство за информатичко општество

http://www.mio.gov.mk

   

Агенција за разузнавање

http://www.ia.gov.mk

Агенција за странски инвестиции

http://www.investinmacedonia.com

   

Агенција за иселеништво

http://www.emigration.gov.mk

Агенцијата за млади и спорт

http://www.ams.gov.mk

   

Агенцијата за развој и инвестиции

http://www.adi.gov.mk

Агенција за електронски комуникации

http://www.aek.mk

   

Царинска управа

http://www.customs.gov.mk

Биро за заштита на индустриска сопственост

http://www.ippo.gov.mk

   

Државен завод за статистика

http://www.stat.gov.mk

Државен завод за ревизија

http://www.dzr.gov.mk

   

Службен весник на РМ

http://www.slvesnik.com.mk

Дирекција за заштита и спасување

http://www.dzs.gov.mk

   

Државна комисија за спречување на
корупција на РМ

http://www.dksk.org.mk

Управа за јавни приходи

http://www.ujp.gov.mk

   

Комисија за заштита на правото на слободен пристап до јавни информации

http://www.sinf.gov.mk

Секретаријат за европски прашања

http://www.sep.gov.mk

   

Македонска информативна агенција

http://www.mia.com.mk