Обука за МВР - УБК

Струмица, октомври 2008 година

 

Во октомври 2008 година во Струмица, на барање на МВР – УБК, Дирекцијата изврши дводневна обука за работа со класифицирани информации за технички документаристи и аналитичари од Централата и од подрачните единици на УБК.

Усогласување текст на договор со Германија

Скопје, 25-26 септември 2008 година

 

Делегациите за билатерални преговори за усогласување текстови на спогодби за размена и заштита на класифицирани информации на Република Македонија и на Сојузна Република Германија во периодот од 25-26 септември 2008 година во Скопје остварија средба на којашто го усогласија текстот на Договорот за заемна заштита на класифицирани информации меѓу владите на двете замји.

Обука за Основен суд - Гостивар

Гостивар, септември 2008 година

 

Во септември 2008 година, Дирекцијата изврши обука на вработените за работа и чување на класифицирани информации во Основниот суд во Гостивар.

Самит за информатичка технологија

Холандија, септември 2008 година

 

Во септември 2008 година, Дирекцијата со свои претставници учествуваше на Самитот за информатичка технологија (INFOPROTECT Business Summit) во Холандија. На Самитот беа презентирани последните технолошки решенија во информатичката безбедност, а претставници на Дирекцијата остварија контакти со истакнати компании за информатичка технологија. Соработката со нив ќе продолжи во наредниот период.

Спогодба со Чешка

Прага, 27 август 2008 година

 

На 27 август 2008 година во Прага беше потпишана Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Чешката Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации.

По овластување на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски, во име  на Владата на Република Македонија, Спогодбата ја потпиша в.д. директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.

Обука за CIVIPOL

Скопје, јули 2008 година

 

Во јули 2008 година, како помош во реализацијата на проектот CIVILPOL на Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата реализираше обука за претставниците на CIVILPOL во Република Македонија за важечките национални прописи и регулативи за работа со класифицирани информации. По обуката на присутните им беа издадени дозволи за пристап до национални класифицирани информации, со коишто им беше олеснето спроведувањето на нивниот проект на територијата на Република Македонија.

Семинар

Охрид, јуни 2008 година

 

Во јуни 2008 година во Охрид, Дирекцијата одржа семинар на тема ,,Искуства и предизвици во прибирање и заштита на класифицирани разузнавачки информации и спроведување на оперативни безбедносни проверки“ на кој учествуваа највисоките раководни и овластени лица на државните органи коишто ракуваат со класифицирани и со разузнавачки информации. На Семинарот, на покана на Дирекцијата, присуствуваа директорот и експерти од Канцеларијата на НАТО за безбедност од Брисел.

Контрола и обука

Скопје, март 2008 година

 

Во март 2008 година Дирекцијата изврши контрола на условите во судовите и во обвинителствата во Република Македонија за работа со класифицирани информации, како и обука на вработените во Основниот суд Скопје – Скопје 1. Исто така, Дирекцијата изврши и обука за работа со класифицирани информации за судии и судската администрација. Особено внимание и приоритет беше даден на обуката за јавните обвинители за организиран криминал.

Во активностите со обвинителствата Дирекцијата беше вклучена во одвивањето на „твининг“ проектот со италијански експерти за поврзување во заедничка база на податоци на сите истражни органи.

Советување

Скопје, март 2008 година

 

Во периодот февруари - март 2008 година Дирекцијата ги одржа Второто и Третото советување за примена на Законот за класифицирани информации и на Законот за следење на комуникации со претставници на државни органи и приватни фирми коишто се задолжени со примената на Законот за следење на комуникациите.

Syndicate content